Dla rodziców

Informacja na temat opieki zdrowotnej uczniów w naszej szkole

wskazówki dla rodziców - dlaczego twoje dziecko nudzi się w szkole?

Informacja dot. stypendium socjalnego

w roku szkolnym 2019/2020

 

O stypendium socjalne mogą ubiegać się rodzice z rodzin, w których dochód nie przekracza 528zł na członka rodziny

(bez wliczania 300+ i 500+)

oraz dodatkowo musi występować: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub

 wystąpiło zdarzenie losowe.

 

W razie pytań i wątpliwości kontakt z pedagogiem telefonicznie lub przez dziennik. Wnioski do pobrania u pedagoga

 

Informacje zwrotne do dnia 9 września!!!

W sekretariacie Wydziału Edukacji można składać wnioski dotyczące zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego.

doc
507392

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Zarządzenie Dyrektora dot. dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

pięcioletni program rozwoju szkoły na lata 2017/2022

roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020

Tabela do programu profilatyczno - wychowawczego

Plan doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020

Misja i wizja szkoły

pdf
380329